Giỏ hàng

ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Kích thích hoặc kìm hãm quá trình sinh trưởng của từng bộ phận cụ thể của cây trồng.

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này.